карта сайта

Раскрыть все уровни
Главный Корпус

ул. Первомайская, 208

(8772) 570273, (8772) 571172

Пн–Сб 08:30–17:00
Перерыв 12:30–13:00
Карта зданий
Главный Корпус

(8772) 570273

adsu@adygnet.ru
Пресс-служба

(8772) 570273

ixt@adygnet.ru
Личный кабинет
Размер:
A A A
Цвет: C C C
Изображения Вкл. Выкл.
Обычная версия сайта

ШIэныгъэр ягъогогъу

"Адыгэ макъ"

DSC_9384.jpg

— Аужырэ илъэс заулэм зэхапшIэу тиIофшIэн зэблэхъу­гъэ хъугъэ, хэхъоныгъэхэр тэшIых, ыпэкIэ тылъэкIуатэ. Егъэ­джэн Iофымрэ шIэныгъэмрэ джы нахь къыхэщэу зэголъ хъугъэх. Джырэ технологиехэр къызфэтэгъэфедэх. Тигъэхъагъэхэм ащыщэу анахьэу зигугъу къэсшIы сшIоигъор Москва дэт лъэпкъ ушэтыпIэ университетэу «Высшая школа экономики» зыфиIорэм тыригъусэу зэхэтщэгъэ проектышхор ары. КъыткIэхъухьэрэ лIэужхэм бзэр ашIэнымкIэ ащ мэхьанэшхо иI. ЯтIонэрэ илъэс хъугъэ мыщ тызыдэлажьэрэр. 2018-рэ илъэ­сым къыщегъэжьагъэу мы апшъэрэ еджапIэм адыгабзэм икорпус щызэхащагъ. Ыпэрап­шIэу илъэс зэкIэлъыкIохэм гъэ­зетэу «Адыгэ макъэм» къыхиутыгъэ тхыгъэхэр ащ къырагъэ­хьагъэх, нэужым художественнэ литературэм къыхэхыгъэ пычыгъохэри хагъэхъуагъэх. Пхъонтэшхо горэм фэдэу адыгэ гущыIэ миллиони 8 ащ итыгъ. Адыгабзэм икорпус зигукъэкIыр ыкIи Iоф дэзышIагъэр бзэшIэныгъэм лъэшэу пылъэу, адыгэ грамматикэр дэгъоу зышIэрэ Юрий Ландер. Ащ игъус бзэшIэныгъэм иинститутэу Москва дэтым щылажьэу, филологие кандидатэу Бэгъырэкъо Иринэ. Ар Мыекъуапэ щыщ. Аспирантхэр ягъусэхэу мыхэр Адыгеим бэрэ къэкIуагъэх, тхылъи къыдагъэкIыгъ, — къыт­феIуатэ Унэрэкъо Рае.

Мы корпусым изэхэщэн мэхьанэшхо иI. ТапэкIэ бзэм дэлажьэ зышIоигъохэмкIэ IэпыIэгъу хъущт, корпусым ит гущыIэ миллион пчъагъэр нэбгырэ пэпчъ ыгъэфедэн амал иI. «Адыгейский корпус» зыпIокIэ, къыхедзы. Узыфэе гущыIэр зиптхэкIэ, нэгъэупIэпIэгъукIэ ащ епхыгъэхэр уегъэлъэгъу. Гущы­Iэм пае, «нэ» зыфиIорэ лъапсэм епхыгъэ гущыIэ шъэ пчъагъэ къегъоты. Мэзэ пчъагъэрэ уз­пылъын плъэкIыщт Iофыгъохэр зы такъикъкIэ зэшIоохы.

Полная версия здесь.