sitemap

Open menu tree structure
Main building

Pervomayskaya, St, 208

(8772) 570273, (8772) 571172

Mon-Sat 8:30 am – 5 pm
Lunch break 12:30 pm – 1 pm
Map of the premises
Map of the premises

(8772) 570273

abitur@adgnet.ru
Press service

(8772) 570273

press@adgnet.ru
Font:
A A A
Цвет: C C C
Images On Off
Desktop version (of the website)

Academic Board

1. Daud K. Mamii (Chairman of the Academic Board)

2. Angela A. Kuvaeva (Scientific Secretary of the Academic Board)

3. Marat V. Aliev

4. Margarita F. Alieva

5. Fatima N. Apish

6. Mariet P. Akhidzhakova

7. Dzhulieta A. Akhmetova

8. Ruslan A. Akhtaov

9. Susanna K. Bagadirova

10. Aidamir B. Bguashev

11. Viktoriya V. Buchatskaya

12. Pavel Yu. Buchatskiy

13. Murat A. Guchetl

14. Elena V. Demkina

15. Bettie M. Djandar

16. Zuriet A. Djade

17. Anatolii G. Zabolotnii

18. Nadezhda A. Ilyinova

19. Natalya S. Kolomiytseva

20. Lydia A. Konovalova

21. Andrei A. Kuz’min

22. Elena S. Kukva

23. Svetlana A. Lyausheva

24. Valerii G. Mozgot

25. Marietta R. Naptsok

26. Aida A. Nurakhamedova

27. Dimitriy E. Nyu

28. Uchuzhuk M. Panesh

29. Nurbiy A. Pocheshkhov

30. Azamat G. Pseush 

31. Aydamir Kh. Stash

32. Asker K. Tlekhatuk

33. Susanna R. Tlekhatuk

34. Irina Kh. Tlyustangelova

35. Fatima K. Tlyusten

36. Fatima K. Tuguz

37. Fatima K. Urakova

38. Irina V. Fedorova

39. Zarema S. Khabekirova

40. Fatimet P. Khakunova

41. Faizet I. Kheishkho

42. Aminet Sh. Khuazheva

43. Svetlana A. Khuako

44. Rashid D. Khunagov

45. Zarema A. Tseeva

46. Kazbek D. Chermit

47. Azamat M. Shadzhe

48. Angelina V. Shakhanova

49. Rustam M. Shkhachemukov

50. Aleksandr V. Yurov 

Contacts

Scientific Secretary of the Academic Board

Angela A. Kuvaeva, Candidate for Physics, Assistant Professor

Address: Off.108., 208 Pervomayskaya St., Maykop

Тel. 8(8772) 593-805